ทุกข์ที่ต้องวาง

ความทุกข์ หรือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อันเกิดจากการกระทำของตนเอง หรือคนข้างเคียง พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้และได้สั่งสอนคนมานานจนเข้าสู่ 2600 ปี ซึ่งถ้าหยุดคิดตามคำสัั่งสอน ก็จะระลึกได้ ถึงอนุพันธ์ของความคับข้องใจ อริยสัจสี่ที่ทรงสอนไว้ คือ

1. ทุกข์
คือ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายล้วนเป็นทุกข์ ความเศร้าโศก ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังล้วนเป็น ทุกข์ การพลัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์ ความเกลียดก็เป็นทุกข์ ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติดในขันธ์ทั้ง 5 ล้วนเป็นทุกข์

2. สมุทัย
คือ เหตุแห่งทุกข์ เพราะอวิชา ผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิต พวกเขาตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งตัณหา ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเศร้าโศก ความวิตกกังวล ความกลัว และความผิดหวัง

3. นิโรธ
คือ ความดับทุกข์ การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การดับความเศร้า โศกทั้งมวล อันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบาน

4. มรรค
คือ หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค 8 ซึ่งได้รับการหล่อ เลี้ยงด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งจะปลดปล่อย ให้พ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้าทั้งมวลอันจะนำไปสู่ความศานติและ ความเบิกบาน พระพุทธองค์ได้ทรงเมตตานำทางพวกเราไปตามหนทางแห่งความรู้แจ้งนี้

มนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนต้องตาย การมีชีวิตอยู่ คือเวลาที่ต้องสะสมบุญ บารมี เพื่อนำไปใช้ในภพหน้า (คงหลุดพ้นยาก) ดังนั้นเราไม่ควรจมอยู่ในกองทุกข์นาน เพราะจะทำให้เสียเวลา ผู้ใดอยู่ในกองทุกข์จะส่งผลเสียต่อร่างการ สติปัญญา และสั่งสมอวิชชา จงสลัดความทุกข์เสียโดยไว วางไว้ และก้าวต่ออย่างมาดมั่น ที่แล้วถือเป็นบทเรียน และขอขอบคุณที่มอบภูมิคุ้มกันอันวิเศษให้

สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา (โหนตุ)
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา (โหนตุ)

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s